Intellectueel Eigendomsrecht Maatwerk

Gepost 10 april 2015

Ook al heb je voor de ontwikkeling van de software betaald, dan ben je nog niet de eigenaar van het maatwerk programma. Het eigendomsrecht wordt geregeld in de Auteurswet. Het auteursrecht wordt automatisch toegekend aan de maker, zodra deze een werkende versie van zijn software tot stand heeft gebracht.
Tijdens de ontwikkelingsfase kan hij dus al auteurs rechthebbende worden: de software is vanaf dat moment zijn intellectuele eigendom. Het recht rust op alle onderdelen van het product, daaronder vallen zowel de broncode als de objectvorm, de documentatie alsook de grafische interface (uiterlijke vormgeving van de software).

De software gebruiker/opdrachtgever verkrijgt dus niet het auteursrecht. Om hieraan tegemoet te komen zijn de volgende oplossingen mogelijk:

 • Open source
  Bij open source wordt de broncode van de software openbaar gemaakt, zodat iedereen verbeteringen en aanvullingen kan aanbrengen. Afhankelijk van de licentie zijn er hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden
  Er zijn vele verschillende licentie in omloop. Een aantal veelvuldig gebruikte zijn:
  - Free for all: Deze licentie verplicht de afnemer om de naam van de oorspronkelijke auteur te vermelden.
  - Keep open: Wijzigingen in de code moeten beschikbaar worden gemaakt.
  - Share alike: Deze licenties verplichten wijzigingen en uitbreidingen aan software open source beschikbaar te maken.
 • ESCROW-overeenkomst
  Indien de software van groot belang is voor de afnemer, verdient het aanbeveling om een escrow-overeenkomst af te sluiten. Hiermee kan men voorkomen dat bij bijvoorbeeld een faillissement van de leverancier de software op den duur niet meer gebruikt kan worden. De broncode wordt in zulke gevallen gedeponeerd bij een notaris of een escrow-bureau. De leverancier heeft dan wel de verplichting te zorgen dat de gedeponeerde broncode up-to-date is.
 • Overdragen Auteursrecht
  Het auteursrecht kan echter ook worden overgedragen door middel van een daartoe opgestelde akte of schriftelijke overeenkomst. Hierbij ziet de maker van de software af van alle rechten.

Bij DaytonEasySoft wordt over het algemeen volgens deze laatste methode gewerkt. Klik hier voor voorbeeld uit contract DaytonEasySoft.

Intellectuele-eigendomsrechten maatwerk programmatuur.
 • Leverancier levert aan Opdrachtgever een exemplaar van de maatwerk programmatuur (inclusief broncode).
 • Leverancier draagt reeds thans aan Opdrachtgever over zijn auteursrecht en alle andere intellectuele-eigendomsrechten op de maatwerk programmatuur en de bijbehorende broncode dan wel onderdelen daarvan, alsmede de bijbehorende Documentatie en werkdocumenten. Het vorenstaande geldt eveneens voor onderdelen van de maatwerk programmatuur, de bijbehorende broncode dan wel onderdelen daarvan, die uit hoofde van deze overeenkomst dan wel voortbouwende overeenkomst in de toekomst zullen worden ontwikeld.
 • Voorzover mogelijk doet Leverancier bij en met deze overeenkomst afstand van zijn rechten uit hoofde van Artikel 15 van de Auteurswet. Leverancier zal de door zijn bij de ontwikkeling van het Systeem ingeschakelde werknemers of derden bij schriftelijke verklaring afstand laten doen van hun rechten ten aanzien van het Systeem uit hoofde van artikel 25 van de Auteurswet.